Blagajna elzab mini cena

Za vse podjetnike bo prej ali slej pri¹lo obdobje, v katerem bo moral zalo¾iti fiskalno vsoto v bli¾nje ime. Sedaj pa obstaja problem ali je takoj nagnjen k cilju?No, ne, najprej naj ga namesti. Namestitev blagajne ni tako pomembna, mislim, da jo bodo lahko vsi, ko bodo prebrali ta èlanek.

Kaj res potrebujete za zaèetek?Osnovni korak je nakup termalne blagajne posnet. Odlièno bi bilo, èe bi to naredili skoraj 3 do 5 tednov prej, to nam bo omogoèilo, da se s to napravo predstavimo s svojimi ponudbami. Èas, ki ga namenimo usposabljanju z gotovino v nefiskalnem sistemu, nam bo pomagal veliko kasneje in prihranil veliko ¾ivcev, da ne omenjamo ¾ivcev na¹ih uporabnikov.Èe ¾e poznamo na¹o blagajno, obvestimo pristojni davèni urad dan pred naèrtovano fiskalizacijo blagajne.To obvestilo je seveda pomembno za roèno pisanje.Po pisanju take izjave je treba zaèeti fiskalni modul. Pomembno je, da to storimo prej, vendar ne moremo zamuditi z na¹o trenutno zaposlitvijo.To pomoè zagotavlja poobla¹èena blagajna. Pri opravljanju storitve servisni tehnik izpolni tudi servisno knjigo, poleg blagajne pa je zapeèatena s svinèenim peèatom s ¹tevilko storitve.Po uvedbi fiskalnega modula je potrebno v roku sedmih dni izpolniti in predlo¾iti ¹e drug material lokalnemu davènemu uradu. Gre za isti dokument "Obve¹èanje davènega zavezanca o okolju namestitve sklada". Tak¹en material zagotavlja tehnièni serviser v èasu fiskalizacije brezplaèno. Na izpisu vnesemo vse podatke o va¹em podjetju, vkljuèno z blagajno - njegovo serijsko ¹tevilko, edinstveno, navedemo kraj namestitve in datum fiskalizacije in dajatve.Priporoèljivo je, da odgovornost za predlo¾itev takega dokumenta nosi davèni zavezanec. Priporoèamo tudi, da shranite kopijo pridobljenega dokumenta.Po "fiskalizaciji" blagajne izda davèni urad tretjo ¹tevilko - registrsko ¹tevilko. ©tevilo, uporabljeno za kolièino v tehnologiji, je bilo, na primer, vodotesen marker. Poleg tega je vpisana v servisno knjigo v ustreznem polju, ki se vedno zgodi, ko se v davènem naslovu vlo¾i dokumentacija o fiskalizaciji, vèasih jo lahko kupite in pismo.Na¹a knjiga, ki jo dopolnjuje spletna stran, je zelo pomembna. Dol¾nost vsakega dr¾avljana je, da opravi v ozadju s pomoèjo blagajne.