22 t

Vedno veèji vzrok za to je, da pogosto jedemo izven doma. Bari, restavracije, kavarne s hitro prehrano so zelo priljubljeni, zlasti med mladimi. Hamburgerji, pomfri, kebabi so priljubljene jedi mnogih ¾ensk. Poèasi se ustavljamo v rastlinah, moderne kavarne so zelo privlaène, kjer lahko preverimo ¹tevilne okuse kave in èaja, pojemo kos pogaèe ali sladoleda.

Èe se ¾elite lepo zabavati na izlet, bomo izbrali najbolj¹e restavracije, ki ponujajo tradicionalne poljske jedi, vendar iste kozice ali su¹i. Dobro vzdu¹je, prijeten kraj in odlièna hrana se ustavijo s preprostim naèinom, da ste prosti èas. Vse veè je tudi zajtrk na posestvu. Picerije, bari s kitajsko hrano so sestavni del znanih in novih mest. Lahko vzdr¾imo kuhinje z vsega sveta.Èe pa ¾elimo, da na¹a restavracija privabi uporabnike in proda dobro hrano, moramo poskrbeti za opremo za gostinstvo. Vsak veliki restavrator bo dobil zlati pomivalni stroj in pivovarno, vedoè, da zaposleni izgubljajo èas za pranje. Dobre peèice in friteze so osnova dana¹nje kuhinje. Zahvaljujoè jim bodo va¹e jedi odliène in va¹i ljudje se bodo lahko osredotoèili na dopolnilo, naèin izdelave in znaèaj jedi. Kuhalniki s paro bodo naredili na¹o kuhinjo normalno in naravno, kot nala¹è za ¾enske, ki huj¹ajo in ¾elijo ¾iveti zdravo. Sodobna gostinska oprema nam bo pomagala prihraniti èas in denar, nas in na¹e goste osreèiti, restavracija pa bo postala priljubljena med kupci. Èe ¾elimo narediti dober, dostojen posel, moramo vlagati tudi v pohi¹tvo ljudi. Na¹a restavracija bo zlahka ogledala stranke in bomo imeli uspe¹no podjetje.